Algemene Voorwaarden

 

 

 

Twilight Zone is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24426469 en is gevestigd te Dordrecht aan de Spuiweg 92-94. 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan. 
 
Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst 
 
a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen. 
 
b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. 
 
c. Pre-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor bijzonder collectoritems kan een aanbetaling worden vereist, normaal gezien wordt deze gevraagd bij bestellingen boven de 100,- euro, in de regel kan na eigen inzicht door Twilight Zone worden afgeweken van deze regel. De hoogte van het aanbetalingsbedrag is 15%. Deze wordt na annulering van de bestelling niet terug betaald.

 

Artikel 3 - Prijzen en betalingen 

 
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). 
b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. 
c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: 
 
- Afhalen bij ons in de winkel Pin of Kas betaling (Bestellingen dienen binnen 14 dagen te worden opgehaald) 
 
- PayPal en Credit Card betalingen
 
- Ideal 
 
- Overschrijving naar onze Bank rekening. (Evt. na aanlevering factuur) 
 
Bank: ING Bank
Iban:NL02INGB0673904865
Bic/Swift:INGBNL2A
 
 
De internationale codes voor deze rekening zijn: 
International Codes for money transfer to Bank account are: 
IBAN: NL02INGB0673904865 
BIC: INGBNL2A 
Bank: ING BANK N.V 
 
d. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Twilight Zone. Voor Paypal betalingen geldt de datum van de Paypal overboeking. 
 
e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen. 
 
f.  Wij behouden ons het recht om prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, verzendkosten, etc.  U bent gerechtigd om naar aanleiding van deze prijsstijginen uw aankoop kostenloos en zonder verdere opgaaf van reden te ontbinden.
 
Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud 
 
Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 
 
Artikel 5 – Retour zenden en/of ruilen 
 
a. U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening. 
 
b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. 
 
c. Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. 
 
d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen: 
- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd; 
- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; 
- Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking. 
 
e. In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor U zijn besteld, In dit geval wordt uitgegaan van maatwerk en kunnen wij geen artikelen retour nemen. 
 
Artikel 6 - Risico-overgang 
 
Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering. 
 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
 
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen. 
 
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: 
oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen of ingrijpen door God. 
 
c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding. 
 
d. Twilight Zone is in geen enkel geval aansprakelijk voor onjuist doorgegeven adres en/of contact informatie door klanten , en het daardoor kwijtraken van bestellingen bij de post. U dient zelf de verantwoording te nemen van het juist invullen van uw gegevens. 
 
Artikel 8 - Privacy statement 
 
Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. 
 
Artikel 9 - Geschillen 
 
Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
Artikel 10 - Toepasselijk recht 
 
a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.